Personlig assistans

Vad är personlig assistans?

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd vilket kan ges till en person, som till följd av sin funktionsnedsättning har ett omfattande hjälpbehov. Personen bestämmer själv vem (en personlig assistent eller flera personliga assistenter) som ska utföra insatserna med utgångspunkt i dennes beslut om personlig assistans.

Personlig assistans regleras av lag (1993:87) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Målet enligt LSS är att främja människor jämlikhet i levnadsvillkor och deras fulla delaktighet i samhällslivet. Verksamheten ska grundas på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. Vid utgången av 2017 fick 14 886 personer personlig assistans (beviljad av Försäkringskassan) i Sverige. Tidigare har det varit fler än 16 000. Mer än 65 procent väljer en privat aktör. Vi på AHC Nordic AB assistans kan hjälpa dig med ansökan om rätten till personlig assistans samt med utförande av beviljad personlig assistans. Vi har erfarenhet av assistans till barn, personer med autism, hjärnskador, ryggmärgsskador och neurologiska sjukdomar med mera och vi erbjuder personlig assistans som möjliggör ett rikt liv med utrymme för intressen och utveckling. Här kan du läsa mer om personlig assistans för barn och vuxna samt assistans anpassad efter din eller ditt barns diagnos.

För mer information

Kontakta oss Tel: 026-420 3300. Vi har personal som talar på olika språk såsom somaliska, arabiska, kurdiska, och tigrinja.

Läs om personlig assistans för barn

Vad är personlig assistans?

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd vilket kan ges till en person, som till följd av sin funktionsnedsättning har ett omfattande hjälpbehov. Personen bestämmer själv vem (en personlig assistent eller flera personliga assistenter) som ska utföra insatserna med utgångspunkt i dennes beslut om personlig assistans.

Bli kund hos oss

Att välja ett privat assistansföretag kostar inget och ger dig stora möjligheter att påverka din egen situation.
​​​​​​​
Som kund hos oss är det alltid du som har det första och sista ordet gällande din personliga assistans. Hur vill du ha det? Vilka vill du ha som personliga assistenter? Din bästa vän, dina föräldrar, någon annan anhörig eller någon utomstående? Det är upp till dig att välja assistansbolag och personliga assistenter.

Att bli kund hos Assistans för dig är dessutom väldigt enkelt, oavsett om du inte har haft personlig assistans sedan tidigare eller om du vill byta assistansbolag. Så här går det till:

Bli kund

Vem har rätt till personlig assistans?

Det finns ingen separat lag om personlig assistans. Personlig assistans regleras främst i lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). LSS är en rättighetslag och ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som omfattas av lagen. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Lagen ger vidare möjlighet för den enskilde att påverka vilken service den får, vilket bland annat innebär att den enskilde kan välja vem han eller hon vill anställa som personlig assistent och när och hur hjälpen ska ges.
För att få rätt till personlig assistans måste den funktionshindrade personen ingå i någon av de tre så kallade personkretsarna. Det finns tre personkretsar enligt lagen:

  • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Om en person ingår i personkretsen görs sedan en behovsbedömning där en rad olika faktorer vägs samman för att göra en så allsidig bedömning som möjligt. Den enskilde måste ha minst ett av följande grundläggande behov för personlig assistans för att få rätt till det:

  • hjälp att äta
  • hjälp med att kommunicera
  • hjälp med personlig hygien
  • hjälp med av- och påklädnad
  • annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den enskilde

Utöver de grundläggande behoven kan man även ansöka om assistanstimmar till övriga behov. Dessa kan exempelvis vara hjälp med hushållssysslor eller att komma ut i samhället och göra olika aktiviteter.

Juridisk hjälp vid ansökan om assistans

Våra jurister hjälper dig att ansöka om personlig assistans och det ökar dina chanser att få assistansersättning jämfört med om du ansöker på egen hand. Dessutom är vår assistansrådgivning gratis. Här kan du läsa mer vem som har rätt till personlig assistans och om grundläggande behov för personlig assistans.
​​​​​​​
Den som råkar ut för en svår skada eller drabbas av en funktionsnedsättning och behöver personlig assistans, har inte alltid ork eller kunskap att ta tag i ansökan om detta. Assistans för dags jurister hjälper dig gärna genom hela processen. Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig till ett assistansbeslut som är förenligt med just ditt hjälpbehov. Här har vi beskrivit kort vem som har rätt till personlig assistans.