Personlig assistans

Vad är personlig assistans?

Vad innebär personlig assistans? Det ger en möjlighet att alla ska kunna leva under samma
förutsättningar oavsett om du har omfattande funktionsvariationer. Assistansen innebär att du får
hjälp med sådant du inte klarar själv och den utförs av en eller flera personliga assistenter.

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd vilket kan ges till en person, som till följd av sin
funktionsnedsättning har ett omfattande hjälpbehov. Personen bestämmer själv vem (en personlig
assistent eller flera personliga assistenter)

Bli kund hos oss

Att välja ett privat assistansföretag kostar inget och ger dig stora möjligheter att påverka egen
situation. Som kund hos oss är det alltid du som har det första och sista ordet gällande din personliga
assistans.

Hur vill du ha det?

Vilka vill du ha som personliga assistenter? Din bästa vän, dina föräldrar, någon annan anhörig eller
någon utomstående? Det är upp till dig att välja assistansbolag och personliga assistenter.

Att bli kund hos Assistans för dig är dessutom väldigt enkelt, oavsett om du inte har haft personlig
assistans sedan tidigare eller om du vill byta assistansbolag.

Så här går det till

Vem har rätt till personlig assistans?

Det finns ingen separat lag om personlig assistans. Personlig assistans regleras främst i lag om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS). LSS är en rättighetslag och ska främja jämlikhet i
levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som omfattas av lagen. Målet är att

den enskilde får möjlighet att leva som andra. Lagen ger vidare möjlighet för den enskilde att påverka
vilken service den får, vilket bland annat innebär att den enskilde kan välja vem han eller hon vill
anställa som personlig assistent och när och hur hjälpen ska ges.
För att få rätt till personlig assistans måste den funktionshindrade personen ingå i någon av de tre så
kallade personkretsarna. Det finns tre personkretsar enligt lagen:

• Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

• Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada
i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

• Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte
beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den
dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Om en person ingår i personkretsen görs sedan en behovsbedömning där en rad olika faktorer vägs
samman för att göra en så allsidig bedömning som möjligt. Den enskilde måste ha minst ett av
följande grundläggande behov för personlig assistans för att få rätt till det:

• hjälp att äta
•  hjälp med att kommunicera
•  hjälp med personlig hygien
•  hjälp med av- och påklädnad
•  annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den enskilde

Utöver de grundläggande behoven kan man även ansöka om assistanstimmar till övriga behov. Dessa
kan exempelvis vara hjälp med hushållssysslor eller att komma ut i samhället och göra olika
aktiviteter.

Juridisk hjälp vid ansökan om assistans

Våra jurister hjälper dig att ansöka om personlig assistans och det ökar dina chanser att få
assistansersättning jämfört med om du ansöker på egen hand. Dessutom är vår assistansrådgivning
gratis. Här kan du läsa mer vem som har rätt till personlig assistans och om grundläggande behov för
personlig assistans.

Den som råkar ut för en svår skada eller drabbas av en funktionsnedsättning och behöver personlig
assistans, har inte alltid ork eller kunskap att ta tag i ansökan om detta. Assistans för dags jurister
hjälper dig gärna genom hela processen. Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig
till ett assistansbeslut som är förenligt med just ditt hjälpbehov. Här har vi beskrivit kort vem som har
rätt till personlig assistans.

Vad är skillnaden mellan LSS och SFB?

LSS står för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Både LSS och SFB är begrepp som
ofta används inom personlig assistans, och ibland kan det vara förvirrande. Men egentligen är det
ganska enkelt. Understiger dina behov 20 timmar i veckan ska kommunen kunna bevilja dig assistans
enligt LSS. Krävs det mer än 20 timmar i veckan vänder du dig till Försäkringskassan för att få din
assistans beviljad enligt Socialförsäkringsbalken, SFB. Man kan alltså säga att det är kommunen som
har ett basansvar för den personliga assistansen. De har också ansvar för tillfälligt utökade
assistansbehov vid exempelvis tillfälligt ökade behov eller vid assistententers sjukfrånvaro, även när
du har assistansersättning enligt SFB.

Andra insatser än personlig assistans

Som brukare kan du få olika typer av stöd, hjälp och service enligt LSS. Det kan gälla rådgivning och
personligt stöd, personlig assistans eller ekonomiskt stöd till assistansen. Du kan få ledsagarservice,
avlösarservice i hemmet, en kontaktperson eller hjälp med korttidsvistelse utanför hemmet. Du kan
också behöva bostad i familjehem eller bostad med särskild service för vuxna eller barn och
ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet. Olika insatser passar olika personer och det är
viktigt att få rätt vägledning för vad som passar just dig. Vid personlig assistans väljer du själv hur du
vill anordna assistansen, antingen via kommunen, privat företag, ett kooperativ eller i egen regi. I
egen regi är det du själv som driver assistansen och har full bestämmanderätt. Alla alternativen har
för- och nackdelar och du väljer det som passar dig och din vardag bäst. Är du nyfiken på att veta mer
om assistans i?

Hur mycket kostar personlig assistans?

Din assistansekonomi beror på hur många timmar du behöver den, hur mycket dina assistenter
tjänar i timmen och vilka tider på dygnet de arbetar. Du har också assistansomkostnader, som avser
ökade kostnader för dina assistenter. Viktigt att veta är att personlig assistans inte kostar dig
någonting, utan är helt finansierad av kommunen eller Försäkringskassan.

Hur gör jag för att få personlig assistans?

För att ha rätt till personlig assistans behövs vissa kriterier vara uppfylla. Om du tror att du kan ha
rätt till assistans så behöver du göra en ansökan antingen kommunen och/eller hos
Försäkringskassan. Viktigt att tänka på när du söker personlig assistans är att ha en bra jurist som kan
driva på ansökan, eftersom det är många lagar och regler att hålla reda på. När du har ansökt
kommer din handläggare på respektive myndighet att utreda om du har rätt till personlig assistans.
Har du det, utreder de också hur många timmar du har behov för, det vill säga de frågar dig hur din
situation ser ut och vad du anser. Ibland kan även dina anhöriga berätta vad de anser och agera som
stöd. Här kan det också behövas intyg från terapeut, fysioterapeut, läkare.

Kan jag överklaga beslutet?

Ja, om du inte känner dig nöjd med de timmar du har fått godkända för assistans eller något annat,
kan du överklaga beslutet. Då begär du att beslutet omprövas av myndigheten. Här är det viktigt att
vara noga med att förklara varför du anser att beslutet är felaktigt och ha underlag som styrker det.
Skulle du fortfarande inte vara nöjd finns det möjlighet att överklaga till Förvaltningsrätten och det
slutgiltiga beslutet tas då i domstol.

Vill du veta mer om dina rättigheter eller är nyfiken på personlig assistans?
 

Kontakta oss  Via mejl eller telefon så berättar vi mer!

Scroll to Top